Rechtbank ‘s-Gravenhage 6 april 2011

In de zaak van:
[eiseres],
advocaat: mr. H.J. Bos,
tegen:

Van Lawick & Co Vermogensbeheer B.V.,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
[Eiseres] had met Van Lawick een vermogensbeheerovereenkomst gesloten waarbij het in beheer gegeven vermogen een pensioendoelstelling heeft. Van Lawick heeft het vermogen van [eiseres] voor een aanzienlijk gedeelte in perpetuals belegd. Volgens de Rechtbank valt deze belegging echter niet te rijmen met de defensieve pensioendoelstelling van [eiseres]., omdat perpetuals naar hun aard riskanter zijn dan andere typen obligaties. De rating van die perpetuals doet hier niet aan af. De Rechtbank heeft dan ook geoordeeld dat Van Lawick toerekenbaar tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen uit de vermogensbeheerovereenkomst, voor zover zij heeft belegd in perpetuals en dat Van Lawick de door [eiseres] geleden schade dient te vergoeden.