Algemene Voorwaarden

Bos & Partners Advocaten B.V., handelende onder de naam Bos & Partners Advocaten, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Bij die uitoefening laat Bos & Partners Advocaten zich bijstaan door personen, die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

Alle opdrachten van cliënten beschouwt Bos & Partners Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Bos & Partners Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Bos & Partners Advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

Het bedrag of de bedragen waarop de door Bos & Partners Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering maximaal aanspraak geeft, worden op eerste verzoek aan de cliënt medegedeeld. Op verzoek van een cliënt kan voornoemd maximaal bedrag of voornoemde maximale bedragen incidenteel worden verhoogd. De kosten daarvan zullen worden doorbelast aan de cliënt.

Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Bos & Partners Advocaten aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Bos & Partners Advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Bos & Partners Advocaten in verband met die verzekering draagt.

Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Bos & Partners Advocaten gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die cliënten te aanvaarden.

Door Bos & Partners Advocaten in te schakelen derden zullen, indien redelijkerwijs mogelijk, na overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, worden uitgekozen. Overleg met de opdrachtgever wordt niet gevoerd over de inschakeling van procureurs, deurwaarders, koeriers en (beëdigd) vertalers. Bos & Partners Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De kosten die het inschakelen van derden met zich brengt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De opdrachtgever vrijwaart Bos & Partners Advocaten en haar bestuurders en degenen die voor Bos & Partners Advocaten werkzaam zijn tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door voornoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de gevrijwaarden.

Niet slechts Bos & Partners Advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Bos & Partners Advocaten hebben verlaten.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Bos & Partners Advocaten het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met jaarlijks door Bos & Partners Advocaten vast te stellen uurtarieven, te vermeerderen met BTW.

Door Bos & Partners Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten zal een jaarlijks door Bos & Partners Advocaten vast te stellen percentage van het honorarium, te vermeerderen met BTW, in rekening worden gebracht.

De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen worden in het algemeen maandelijks en bij de afwikkeling van de betreffende zaak aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij anders op de declaratie vermeld, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Bos & Partners Advocaten gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf de eerste dag van het verzuim.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal gesteld. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bos & Partners Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 12 september 2002