Rechtbank Gelderland 17 april 2013

In de zaak van:
Stichting Gedupeerden Mirzon,
advocaat: mr. H.J. Bos en mr. N.H.A. Kampschreur,

tegen:

1. de rechtspersoon naar het recht van Roemenië Mirzon Invest S.R.L.,
2. de rechtspersoon naar het recht van Roemenië Mirzon Intermediar S.R.L.,
3. de rechtspersoon naar het recht van Roemenië Mirzon Imobiliare S.R.L.,
4. de rechtspersoon naar het recht van Roemenië Salvadar Investment S.R.L.,
5. de rechtspersoon naar het recht van Roemenië Mirzon Proiect S.R.L.,
6. [gedaagde sub 6],
advocaat: mr. J. Hagers,

De Stichting vordert namens gedupeerde leninggevers een verklaring voor recht dat gedaagden (5 Roemeense vennootschappen en hun (oud-) bestuurder) toerekenbaar zijn tekortgeschoten in de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van geldleningovereenkomsten, dan wel jegens hen onrechtmatig hebben gehandeld en daarnaast hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding. De rechtbank stelt ten aanzien van een groot aantal onderwerpen vast dat gedaagden tekort zijn geschoten c.q. onrechtmatig hebben gehandeld. Dit houdt onder meer in dat met geleend geld niet volgens de overeenkomst is gehandeld en dat investeringsprojecten zonder zekerheid aan derden uit handen zijn gegeven. [gedaagde sub 6] heeft daarbij als bestuurder van een aantal vennootschappen onrechtmatig tegen de leninggevers gehandeld door namens die vennootschappen verplichtingen aan te gaan, althans als bestuurder haar deze heeft laten aangaan, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest begrijpen dat die vennootschap deze niet zou nakomen en geen verhaal zou bieden voor de schade die de leninggever tengevolge van die wanprestatie zou lijden. De rechtbank heeft gedaagden bij eindvonnis veroordeeld tot terugbetaling van de geïnvesteerde/geleende bedragen met rente.